Tankar om familjebildande

I goda vänners lag har jag ibland involverat mig i en del filosofiska samtal. Dessa har tagit upp många frågor men framför allt två tycker jag är speciellt intressanta. Detta eftersom de diskuteras alltför sällan. Båda frågorna handlar av någon anledning om familjebildande.

Den första frågan är huruvida barn har rätt att delta i bestämmandet av familjens storlek. Har till exempel en 15-åring rätt att vara med och avgöra om familjen ska skaffa sig ett syskon till? Min uppfattning är att majoriteten av alla föräldrar omedvetet anser att det endast är upp till föräldrarna. Ett sådant tankesätt är dock juridiskt illegalt om vi ska vara riktigt hårda. Låt mig citera FN:s barnkonventionen som Sverige förbundit sig att följa. Utdraget av konventionen är hämtad från Barnombudsmannens webbplats där artikel 12 i konventionen slår fast att

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Om “införskaffandet” av ett syskon är en fråga som berör barnet har tydligen barnet rätt att framföra sin åsikt om detta. Föräldrarna skall sedan ta hänsyn till barnets åsikt. Man kan ställa sig frågande till hur mycket ett syskon påverkar ett barn. Likaså hur mycket betydelse 15-åringens åsikt ska ha i frågan. Oavsett svaret tycker jag att det är en fråga värd att tänka på.

Den andra frågan gäller biologiska vs. adopterade barn. Jag antar att de flesta barn i Sverige är biologiska sådana och att endast ett fåtal är adopterade. Med tanke på att det finns många föräldralösa barn med en mörk framtid i andra mindre välbeställda är det frågan om det är etiskt försvarbart att sätta ännu fler barn till världen. Vore det inte bättre att ta hand om ett av de miljontals barn som redan nu behöver föräldrar? Det finns bra anledningar till att skaffa egna barn men frågan är värd att fundera över.

This entry was posted in Allmänt and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.